WndProc含数 Msg ID大全

时间:2011年04月11日 点击:1235

WM_NULL = 0x0000,
        WM_CREATE = 0x0001,
        WM_DESTROY = 0x0002,
        WM_MOVE = 0x0003,
        WM_SIZE = 0x0005,
        WM_ACTIVATE = 0x0006,
        WM_SETFOCUS = 0x0007,
        WM_KILLFOCUS = 0x0008,
        WM_ENABLE = 0x000A,
        WM_SETREDRAW = 0x000B,
        WM_SETTEXT = 0x000C,
        WM_GETTEXT = 0x000D,
        WM_GETTEXTLENGTH = 0x000E,
        WM_PAINT = 0x000F,
        WM_CLOSE = 0x0010,
        WM_QUERYENDSESSION = 0x0011,
        WM_QUERYOPEN = 0x0013,
        WM_ENDSESSION = 0x0016,
        WM_QUIT = 0x0012,
        WM_ERASEBKGND = 0x0014,
        WM_SYSCOLORCHANGE = 0x0015,
        WM_SHOWWINDOW = 0x0018,
        WM_WININICHANGE = 0x001A,
        WM_SETTINGCHANGE = 0x001A,
        WM_DEVMODECHANGE = 0x001B,
        WM_ACTIVATEAPP = 0x001C,
        WM_FONTCHANGE = 0x001D,
        WM_TIMECHANGE = 0x001E,
        WM_CANCELMODE = 0x001F,
        WM_SETCURSOR = 0x0020,
        WM_MOUSEACTIVATE = 0x0021,
        WM_CHILDACTIVATE = 0x0022,
        WM_QUEUESYNC = 0x0023,
        WM_GETMINMAXINFO = 0x0024,
        WM_PAINTICON = 0x0026,
        WM_ICONERASEBKGND = 0x0027,
        WM_NEXTDLGCTL = 0x0028,
        WM_SPOOLERSTATUS = 0x002A,
        WM_DRAWITEM = 0x002B,
        WM_MEASUREITEM = 0x002C,
        WM_DELETEITEM = 0x002D,
        WM_VKEYTOITEM = 0x002E,
        WM_CHARTOITEM = 0x002F,
        WM_SETFONT = 0x0030,
        WM_GETFONT = 0x0031,
        WM_SETHOTKEY = 0x0032,
        WM_GETHOTKEY = 0x0033,
        WM_QUERYDRAGICON = 0x0037,
        WM_COMPAREITEM = 0x0039,
        WM_GETOBJECT = 0x003D,
        WM_COMPACTING = 0x0041,
        WM_COMMNOTIFY = 0x0044,
        WM_WINDOWPOSCHANGING = 0x0046,
        WM_WINDOWPOSCHANGED = 0x0047,
        WM_POWER = 0x0048,
        WM_COPYDATA = 0x004A,
        WM_CANCELJOURNAL = 0x004B,
        WM_NOTIFY = 0x004E,
        WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST = 0x0050,
        WM_INPUTLANGCHANGE = 0x0051,
        WM_TCARD = 0x0052,
        WM_HELP = 0x0053,
        WM_USERCHANGED = 0x0054,
        WM_NOTIFYFORMAT = 0x0055,
        WM_CONTEXTMENU = 0x007B,
        WM_STYLECHANGING = 0x007C,
        WM_STYLECHANGED = 0x007D,
        WM_DISPLAYCHANGE = 0x007E,
        WM_GETICON = 0x007F,
        WM_SETICON = 0x0080,
        WM_NCCREATE = 0x0081,
        WM_NCDESTROY = 0x0082,
        WM_NCCALCSIZE = 0x0083,
        WM_NCHITTEST = 0x0084,
        WM_NCPAINT = 0x0085,
        WM_NCACTIVATE = 0x0086,
        WM_GETDLGCODE = 0x0087,
        WM_SYNCPAINT = 0x0088,
        WM_NCMOUSEMOVE = 0x00A0,
        WM_NCLBUTTONDOWN = 0x00A1,
        WM_NCLBUTTONUP = 0x00A2,
        WM_NCLBUTTONDBLCLK = 0x00A3,
        WM_NCRBUTTONDOWN = 0x00A4,
        WM_NCRBUTTONUP = 0x00A5,
        WM_NCRBUTTONDBLCLK = 0x00A6,
        WM_NCMBUTTONDOWN = 0x00A7,
        WM_NCMBUTTONUP = 0x00A8,
        WM_NCMBUTTONDBLCLK = 0x00A9,
        WM_NCXBUTTONDOWN = 0x00AB,
        WM_NCXBUTTONUP = 0x00AC,
        WM_NCXBUTTONDBLCLK = 0x00AD,
        WM_INPUT = 0x00FF,
        WM_KEYFIRST = 0x0100,
        WM_KEYDOWN = 0x0100,
        WM_KEYUP = 0x0101,
        WM_CHAR = 0x0102,
        WM_DEADCHAR = 0x0103,
        WM_SYSKEYDOWN = 0x0104,
        WM_SYSKEYUP = 0x0105,
        WM_SYSCHAR = 0x0106,
        WM_SYSDEADCHAR = 0x0107,
        WM_UNICHAR = 0x0109,
        WM_KEYLAST_NT501 = 0x0109,
        UNICODE_NOCHAR = 0xFFFF,
        WM_KEYLAST_PRE501 = 0x0108,
        WM_IME_STARTCOMPOSITION = 0x010D,
        WM_IME_ENDCOMPOSITION = 0x010E,
        WM_IME_COMPOSITION = 0x010F,
        WM_IME_KEYLAST = 0x010F,
        WM_INITDIALOG = 0x0110,
        WM_COMMAND = 0x0111,
        WM_SYSCOMMAND = 0x0112,
        WM_TIMER = 0x0113,
        WM_HSCROLL = 0x0114,
        WM_VSCROLL = 0x0115,
        WM_INITMENU = 0x0116,
        WM_INITMENUPOPUP = 0x0117,
        WM_MENUSELECT = 0x011F,
        WM_MENUCHAR = 0x0120,
        WM_ENTERIDLE = 0x0121,
        WM_MENURBUTTONUP = 0x0122,
        WM_MENUDRAG = 0x0123,
        WM_MENUGETOBJECT = 0x0124,
        WM_UNINITMENUPOPUP = 0x0125,
        WM_MENUCOMMAND = 0x0126,
        WM_CHANGEUISTATE = 0x0127,
        WM_UPDATEUISTATE = 0x0128,
        WM_QUERYUISTATE = 0x0129,
        WM_CTLCOLORMSGBOX = 0x0132,
        WM_CTLCOLOREDIT = 0x0133,
        WM_CTLCOLORLISTBOX = 0x0134,
        WM_CTLCOLORBTN = 0x0135,
        WM_CTLCOLORDLG = 0x0136,
        WM_CTLCOLORSCROLLBAR = 0x0137,
        WM_CTLCOLORSTATIC = 0x0138,
        WM_MOUSEFIRST = 0x0200,
        WM_MOUSEMOVE = 0x0200,
        WM_LBUTTONDOWN = 0x0201,
        WM_LBUTTONUP = 0x0202,
        WM_LBUTTONDBLCLK = 0x0203,
        WM_RBUTTONDOWN = 0x0204,
        WM_RBUTTONUP = 0x0205,
        WM_RBUTTONDBLCLK = 0x0206,
        WM_MBUTTONDOWN = 0x0207,
        WM_MBUTTONUP = 0x0208,
        WM_MBUTTONDBLCLK = 0x0209,
        WM_MOUSEWHEEL = 0x020A,
        WM_XBUTTONDOWN = 0x020B,
        WM_XBUTTONUP = 0x020C,
        WM_XBUTTONDBLCLK = 0x020D,
        WM_MOUSELAST_5 = 0x020D,
        WM_MOUSELAST_4 = 0x020A,
        WM_MOUSELAST_PRE_4 = 0x0209,
        WM_PARENTNOTIFY = 0x0210,
        WM_ENTERMENULOOP = 0x0211,
        WM_EXITMENULOOP = 0x0212,
        WM_NEXTMENU = 0x0213,
        WM_SIZING = 0x0214,
        WM_CAPTURECHANGED = 0x0215,
        WM_MOVING = 0x0216,
        WM_POWERBROADCAST = 0x0218,
        WM_DEVICECHANGE = 0x0219,
        WM_MDICREATE = 0x0220,
        WM_MDIDESTROY = 0x0221,
        WM_MDIACTIVATE = 0x0222,
        WM_MDIRESTORE = 0x0223,
        WM_MDINEXT = 0x0224,
        WM_MDIMAXIMIZE = 0x0225,
        WM_MDITILE = 0x0226,
        WM_MDICASCADE = 0x0227,
        WM_MDIICONARRANGE = 0x0228,
        WM_MDIGETACTIVE = 0x0229,
        WM_MDISETMENU = 0x0230,
        WM_ENTERSIZEMOVE = 0x0231,
        WM_EXITSIZEMOVE = 0x0232,
        WM_DROPFILES = 0x0233,
        WM_MDIREFRESHMENU = 0x0234,
        WM_IME_SETCONTEXT = 0x0281,
        WM_IME_NOTIFY = 0x0282,
        WM_IME_CONTROL = 0x0283,
        WM_IME_COMPOSITIONFULL = 0x0284,
        WM_IME_SELECT = 0x0285,
        WM_IME_CHAR = 0x0286,
        WM_IME_REQUEST = 0x0288,
        WM_IME_KEYDOWN = 0x0290,
        WM_IME_KEYUP = 0x0291,
        WM_MOUSEHOVER = 0x02A1,
        WM_MOUSELEAVE = 0x02A3,
        WM_NCMOUSEHOVER = 0x02A0,
        WM_NCMOUSELEAVE = 0x02A2,
        WM_WTSSESSION_CHANGE = 0x02B1,
        WM_TABLET_FIRST = 0x02c0,
        WM_TABLET_LAST = 0x02df,
        WM_CUT = 0x0300,
        WM_COPY = 0x0301,
        WM_PASTE = 0x0302,
        WM_CLEAR = 0x0303,
        WM_UNDO = 0x0304,
        WM_RENDERFORMAT = 0x0305,
        WM_RENDERALLFORMATS = 0x0306,
        WM_DESTROYCLIPBOARD = 0x0307,
        WM_DRAWCLIPBOARD = 0x0308,
        WM_PAINTCLIPBOARD = 0x0309,
        WM_VSCROLLCLIPBOARD = 0x030A,
        WM_SIZECLIPBOARD = 0x030B,
        WM_ASKCBFORMATNAME = 0x030C,
        WM_CHANGECBCHAIN = 0x030D,
        WM_HSCROLLCLIPBOARD = 0x030E,
        WM_QUERYNEWPALETTE = 0x030F,
        WM_PALETTEISCHANGING = 0x0310,
        WM_PALETTECHANGED = 0x0311,
        WM_HOTKEY = 0x0312,
        WM_PRINT = 0x0317,
        WM_PRINTCLIENT = 0x0318,
        WM_APPCOMMAND = 0x0319,
        WM_THEMECHANGED = 0x031A,
        WM_HANDHELDFIRST = 0x0358,
        WM_HANDHELDLAST = 0x035F,
        WM_AFXFIRST = 0x0360,
        WM_AFXLAST = 0x037F,
        WM_PENWINFIRST = 0x0380,
        WM_PENWINLAST = 0x038F,
        WM_APP = 0x8000,
        WM_USER = 0x0400,
        EM_GETSEL = 0x00B0,
        EM_SETSEL = 0x00B1,
        EM_GETRECT = 0x00B2,
        EM_SETRECT = 0x00B3,
        EM_SETRECTNP = 0x00B4,
        EM_SCROLL = 0x00B5,
        EM_LINESCROLL = 0x00B6,
        EM_SCROLLCARET = 0x00B7,
        EM_GETMODIFY = 0x00B8,
        EM_SETMODIFY = 0x00B9,
        EM_GETLINECOUNT = 0x00BA,
        EM_LINEINDEX = 0x00BB,
        EM_SETHANDLE = 0x00BC,
        EM_GETHANDLE = 0x00BD,
        EM_GETTHUMB = 0x00BE,
EM_LINELENGTH = 0x00C1,
        EM_REPLACESEL = 0x00C2,
        EM_GETLINE = 0x00C4,
        EM_LIMITTEXT = 0x00C5,
        EM_CANUNDO = 0x00C6,
        EM_UNDO = 0x00C7,
        EM_FMTLINES = 0x00C8,
        EM_LINEFROMCHAR = 0x00C9,
        EM_SETTABSTOPS = 0x00CB,
        EM_SETPASSWORDCHAR = 0x00CC,
        EM_EMPTYUNDOBUFFER = 0x00CD,
        EM_GETFIRSTVISIBLELINE = 0x00CE,
        EM_SETREADONLY = 0x00CF,
        EM_SETWORDBREAKPROC = 0x00D0,
        EM_GETWORDBREAKPROC = 0x00D1,
        EM_GETPASSWORDCHAR = 0x00D2,
        EM_SETMARGINS = 0x00D3,
        EM_GETMARGINS = 0x00D4,
        EM_SETLIMITTEXT = EM_LIMITTEXT,
        EM_GETLIMITTEXT = 0x00D5,
        EM_POSFROMCHAR = 0x00D6,
        EM_CHARFROMPOS = 0x00D7,
        EM_SETIMESTATUS = 0x00D8,
        EM_GETIMESTATUS = 0x00D9,
        BM_GETCHECK= 0x00F0,
        BM_SETCHECK= 0x00F1,
        BM_GETSTATE= 0x00F2,
        BM_SETSTATE= 0x00F3,
        BM_SETSTYLE= 0x00F4,
        BM_CLICK = 0x00F5,
        BM_GETIMAGE= 0x00F6,
        BM_SETIMAGE= 0x00F7,
        STM_SETICON = 0x0170,
        STM_GETICON = 0x0171,
        STM_SETIMAGE = 0x0172,
        STM_GETIMAGE = 0x0173,
        STM_MSGMAX = 0x0174,
        DM_GETDEFID = (WM_USER+0),
        DM_SETDEFID = (WM_USER+1),
        DM_REPOSITION = (WM_USER+2),
        LB_ADDSTRING = 0x0180,
        LB_INSERTSTRING = 0x0181,
        LB_DELETESTRING = 0x0182,
        LB_SELITEMRANGEEX= 0x0183,
        LB_RESETCONTENT = 0x0184,
        LB_SETSEL = 0x0185,
        LB_SETCURSEL = 0x0186,
        LB_GETSEL = 0x0187,
        LB_GETCURSEL = 0x0188,
        LB_GETTEXT = 0x0189,
        LB_GETTEXTLEN = 0x018A,
        LB_GETCOUNT = 0x018B,
        LB_SELECTSTRING = 0x018C,
        LB_DIR = 0x018D,
        LB_GETTOPINDEX = 0x018E,
        LB_FINDSTRING = 0x018F,
        LB_GETSELCOUNT = 0x0190,
        LB_GETSELITEMS = 0x0191,
        LB_SETTABSTOPS = 0x0192,
        LB_GETHORIZONTALEXTENT = 0x0193,
        LB_SETHORIZONTALEXTENT = 0x0194,
        LB_SETCOLUMNWIDTH = 0x0195,
        LB_ADDFILE = 0x0196,
        LB_SETTOPINDEX = 0x0197,
        LB_GETITEMRECT = 0x0198,
        LB_GETITEMDATA = 0x0199,
        LB_SETITEMDATA = 0x019A,
        LB_SELITEMRANGE = 0x019B,
        LB_SETANCHORINDEX = 0x019C,
        LB_GETANCHORINDEX = 0x019D,
        LB_SETCARETINDEX = 0x019E,
        LB_GETCARETINDEX = 0x019F,
        LB_SETITEMHEIGHT = 0x01A0,
        LB_GETITEMHEIGHT = 0x01A1,
        LB_FINDSTRINGEXACT = 0x01A2,
        LB_SETLOCALE = 0x01A5,
        LB_GETLOCALE = 0x01A6,
        LB_SETCOUNT = 0x01A7,
        LB_INITSTORAGE = 0x01A8,
        LB_ITEMFROMPOINT = 0x01A9,
        LB_MULTIPLEADDSTRING = 0x01B1,
        LB_GETLISTBOXINFO= 0x01B2,
        LB_MSGMAX_501 = 0x01B3,
        LB_MSGMAX_WCE4 = 0x01B1,
        LB_MSGMAX_4 = 0x01B0,
        LB_MSGMAX_PRE4 = 0x01A8,
        CB_GETEDITSEL = 0x0140,
        CB_LIMITTEXT = 0x0141,
        CB_SETEDITSEL = 0x0142,
        CB_ADDSTRING = 0x0143,
        CB_DELETESTRING = 0x0144,
        CB_DIR = 0x0145,
        CB_GETCOUNT = 0x0146,
        CB_GETCURSEL = 0x0147,
        CB_GETLBTEXT = 0x0148,
        CB_GETLBTEXTLEN = 0x0149,
        CB_INSERTSTRING = 0x014A,
        CB_RESETCONTENT = 0x014B,
        CB_FINDSTRING = 0x014C,
        CB_SELECTSTRING = 0x014D,
        CB_SETCURSEL = 0x014E,
        CB_SHOWDROPDOWN = 0x014F,
        CB_GETITEMDATA = 0x0150,
        CB_SETITEMDATA = 0x0151,
        CB_GETDROPPEDCONTROLRECT = 0x0152,
        CB_SETITEMHEIGHT = 0x0153,
        CB_GETITEMHEIGHT = 0x0154,
        CB_SETEXTENDEDUI = 0x0155,
        CB_GETEXTENDEDUI = 0x0156,
        CB_GETDROPPEDSTATE = 0x0157,
        CB_FINDSTRINGEXACT = 0x0158,
        CB_SETLOCALE = 0x0159,
        CB_GETLOCALE = 0x015A,
        CB_GETTOPINDEX = 0x015B,
        CB_SETTOPINDEX = 0x015C,
        CB_GETHORIZONTALEXTENT = 0x015d,
        CB_SETHORIZONTALEXTENT = 0x015e,
        CB_GETDROPPEDWIDTH = 0x015f,
        CB_SETDROPPEDWIDTH = 0x0160,
        CB_INITSTORAGE = 0x0161,
        CB_MULTIPLEADDSTRING = 0x0163,
        CB_GETCOMBOBOXINFO = 0x0164,
        CB_MSGMAX_501 = 0x0165,
        CB_MSGMAX_WCE400 = 0x0163,
        CB_MSGMAX_400 = 0x0162,
        CB_MSGMAX_PRE400 = 0x015B,
        SBM_SETPOS = 0x00E0,
        SBM_GETPOS = 0x00E1,
        SBM_SETRANGE = 0x00E2,
        SBM_SETRANGEREDRAW = 0x00E6,
        SBM_GETRANGE = 0x00E3,
        SBM_ENABLE_ARROWS = 0x00E4,
        SBM_SETSCROLLINFO = 0x00E9,
        SBM_GETSCROLLINFO = 0x00EA,
        SBM_GETSCROLLBARINFO= 0x00EB,
        LVM_FIRST = 0x1000,// ListView messages
        TV_FIRST = 0x1100,// TreeView messages
        HDM_FIRST = 0x1200,// Header messages
        TCM_FIRST = 0x1300,// Tab control messages
        PGM_FIRST = 0x1400,// Pager control messages
        ECM_FIRST = 0x1500,// Edit control messages
        BCM_FIRST = 0x1600,// Button control messages
        CBM_FIRST = 0x1700,// Combobox control messages
        CCM_FIRST = 0x2000,// Common control shared messages
        CCM_LAST =(CCM_FIRST + 0x200),
        CCM_SETBKCOLOR = (CCM_FIRST + 1),
        CCM_SETCOLORSCHEME = (CCM_FIRST + 2),
        CCM_GETCOLORSCHEME = (CCM_FIRST + 3),
        CCM_GETDROPTARGET = (CCM_FIRST + 4),
        CCM_SETUNICODEFORMAT = (CCM_FIRST + 5),
        CCM_GETUNICODEFORMAT = (CCM_FIRST + 6),
        CCM_SETVERSION = (CCM_FIRST + 0x7),
        CCM_GETVERSION = (CCM_FIRST + 0x8),
        CCM_SETNOTIFYWINDOW = (CCM_FIRST + 0x9),
        CCM_SETWINDOWTHEME = (CCM_FIRST + 0xb),
        CCM_DPISCALE = (CCM_FIRST + 0xc),
        HDM_GETITEMCOUNT = (HDM_FIRST + 0),
        HDM_INSERTITEMA = (HDM_FIRST + 1),
        HDM_INSERTITEMW = (HDM_FIRST + 10),
        HDM_DELETEITEM = (HDM_FIRST + 2),
        HDM_GETITEMA = (HDM_FIRST + 3),
        HDM_GETITEMW = (HDM_FIRST + 11),
        HDM_SETITEMA = (HDM_FIRST + 4),
        HDM_SETITEMW = (HDM_FIRST + 12),
        HDM_LAYOUT = (HDM_FIRST + 5),
        HDM_HITTEST = (HDM_FIRST + 6),
        HDM_GETITEMRECT = (HDM_FIRST + 7),
        HDM_SETIMAGELIST = (HDM_FIRST + 8),
        HDM_GETIMAGELIST = (HDM_FIRST + 9),
        HDM_ORDERTOINDEX = (HDM_FIRST + 15),
        HDM_CREATEDRAGIMAGE = (HDM_FIRST + 16),
        HDM_GETORDERARRAY = (HDM_FIRST + 17),
        HDM_SETORDERARRAY = (HDM_FIRST + 18),
        HDM_SETHOTDIVIDER = (HDM_FIRST + 19),
        HDM_SETBITMAPMARGIN = (HDM_FIRST + 20),
        HDM_GETBITMAPMARGIN = (HDM_FIRST + 21),
        HDM_SETUNICODEFORMAT = CCM_SETUNICODEFORMAT,
        HDM_GETUNICODEFORMAT = CCM_GETUNICODEFORMAT,
        HDM_SETFILTERCHANGETIMEOUT = (HDM_FIRST+22),
        HDM_EDITFILTER = (HDM_FIRST+23),
        HDM_CLEARFILTER = (HDM_FIRST+24),
        TB_ENABLEBUTTON = (WM_USER + 1),
        TB_CHECKBUTTON = (WM_USER + 2),
        TB_PRESSBUTTON = (WM_USER + 3),
        TB_HIDEBUTTON = (WM_USER + 4),
        TB_INDETERMINATE = (WM_USER + 5),
        TB_MARKBUTTON = (WM_USER + 6),
        TB_ISBUTTONENABLED = (WM_USER + 9),
        TB_ISBUTTONCHECKED = (WM_USER + 10),
        TB_ISBUTTONPRESSED = (WM_USER + 11),
        TB_ISBUTTONHIDDEN = (WM_USER + 12),
        TB_ISBUTTONINDETERMINATE = (WM_USER + 13),
        TB_ISBUTTONHIGHLIGHTED = (WM_USER + 14),
        TB_SETSTATE = (WM_USER + 17),
        TB_GETSTATE = (WM_USER + 18),
        TB_ADDBITMAP = (WM_USER + 19),
        TB_ADDBUTTONSA = (WM_USER + 20),
        TB_INSERTBUTTONA = (WM_USER + 21),
        TB_ADDBUTTONS = (WM_USER + 20),
        TB_INSERTBUTTON = (WM_USER + 21),
        TB_DELETEBUTTON = (WM_USER + 22),
        TB_GETBUTTON = (WM_USER + 23),
        TB_BUTTONCOUNT = (WM_USER + 24),
        TB_COMMANDTOINDEX = (WM_USER + 25),
        TB_SAVERESTOREA = (WM_USER + 26),
        TB_SAVERESTOREW = (WM_USER + 76),
        TB_CUSTOMIZE = (WM_USER + 27),
        TB_ADDSTRINGA = (WM_USER + 28),
        TB_ADDSTRINGW = (WM_USER + 77),
        TB_GETITEMRECT = (WM_USER + 29),
        TB_BUTTONSTRUCTSIZE = (WM_USER + 30),
        TB_SETBUTTONSIZE = (WM_USER + 31),
        TB_SETBITMAPSIZE = (WM_USER + 32),
        TB_AUTOSIZE = (WM_USER + 33),
        TB_GETTOOLTIPS = (WM_USER + 35),
        TB_SETTOOLTIPS = (WM_USER + 36),
        TB_SETPARENT = (WM_USER + 37),
        TB_SETROWS = (WM_USER + 39),
        TB_GETROWS = (WM_USER + 40),
        TB_SETCMDID = (WM_USER + 42),
        TB_CHANGEBITMAP = (WM_USER + 43),
        TB_GETBITMAP = (WM_USER + 44),
        TB_GETBUTTONTEXTA = (WM_USER + 45),
        TB_GETBUTTONTEXTW = (WM_USER + 75),
        TB_REPLACEBITMAP = (WM_USER + 46),
        TB_SETINDENT = (WM_USER + 47),
        TB_SETIMAGELIST = (WM_USER + 48),
        TB_GETIMAGELIST = (WM_USER + 49),
        TB_LOADIMAGES = (WM_USER + 50),
        TB_GETRECT = (WM_USER + 51),
        TB_SETHOTIMAGELIST = (WM_USER + 52),
        TB_GETHOTIMAGELIST = (WM_USER + 53),
        TB_SETDISABLEDIMAGELIST = (WM_USER + 54),
        TB_GETDISABLEDIMAGELIST = (WM_USER + 55),
        TB_SETSTYLE = (WM_USER + 56),
        TB_GETSTYLE = (WM_USER + 57),
        TB_GETBUTTONSIZE = (WM_USER + 58),
        TB_SETBUTTONWIDTH = (WM_USER + 59),
        TB_SETMAXTEXTROWS = (WM_USER + 60),
        TB_GETTEXTROWS = (WM_USER + 61),
        TB_GETOBJECT = (WM_USER + 62),
        TB_GETHOTITEM = (WM_USER + 71),
        TB_SETHOTITEM = (WM_USER + 72),
        TB_SETANCHORHIGHLIGHT = (WM_USER + 73),
        TB_GETANCHORHIGHLIGHT = (WM_USER + 74),
        TB_MAPACCELERATORA = (WM_USER + 78),
        TB_GETINSERTMARK = (WM_USER + 79),
        TB_SETINSERTMARK = (WM_USER + 80),
        TB_INSERTMARKHITTEST = (WM_USER + 81),
        TB_MOVEBUTTON = (WM_USER + 82),
        TB_GETMAXSIZE = (WM_USER + 83),
        TB_SETEXTENDEDSTYLE = (WM_USER + 84),
        TB_GETEXTENDEDSTYLE = (WM_USER + 85),
        TB_GETPADDING = (WM_USER + 86),
        TB_SETPADDING = (WM_USER + 87),
        TB_SETINSERTMARKCOLOR = (WM_USER + 88),
        TB_GETINSERTMARKCOLOR = (WM_USER + 89),
        TB_SETCOLORSCHEME = CCM_SETCOLORSCHEME,
        TB_GETCOLORSCHEME = CCM_GETCOLORSCHEME,
        TB_SETUNICODEFORMAT = CCM_SETUNICODEFORMAT,
        TB_GETUNICODEFORMAT = CCM_GETUNICODEFORMAT,
        TB_MAPACCELERATORW = (WM_USER + 90),
        TB_GETBITMAPFLAGS = (WM_USER + 41),
        TB_GETBUTTONINFOW = (WM_USER + 63),
        TB_SETBUTTONINFOW = (WM_USER + 64),
        TB_GETBUTTONINFOA = (WM_USER + 65),
        TB_SETBUTTONINFOA = (WM_USER + 66),
        TB_INSERTBUTTONW = (WM_USER + 67),
        TB_ADDBUTTONSW = (WM_USER + 68),
        TB_HITTEST = (WM_USER + 69),
        TB_SETDRAWTEXTFLAGS = (WM_USER + 70),
        TB_GETSTRINGW = (WM_USER + 91),
        TB_GETSTRINGA = (WM_USER + 92),
        TB_GETMETRICS = (WM_USER + 101),
        TB_SETMETRICS = (WM_USER + 102),
        TB_SETWINDOWTHEME = CCM_SETWINDOWTHEME,
        RB_INSERTBANDA = (WM_USER + 1),
        RB_DELETEBAND = (WM_USER + 2),
        RB_GETBARINFO = (WM_USER + 3),
        RB_SETBARINFO = (WM_USER + 4),
        RB_GETBANDINFO = (WM_USER + 5),
        RB_SETBANDINFOA = (WM_USER + 6),
        RB_SETPARENT = (WM_USER + 7),
        RB_HITTEST = (WM_USER + 8),
        RB_GETRECT = (WM_USER + 9),
        RB_INSERTBANDW = (WM_USER + 10),
 

赞助商链接

热门内容

相关内容

联系我们

联系方式